Nederlandse bodem afgelopen decennia uitgeput aan vitamines en mineralen

Afgelopen anderhalf jaar werd het gezondheidsnieuws wereldwijd vrijwel compleet in beslag genomen door één thema. Dat heeft natuurlijk geen verdere toelichting nodig. Toch was er in die tijd ook veel te melden daarbuiten op het gezondheidsgebied. Zo is er bijvoorbeeld een publiek toegankelijk rapport verschenen met de titel “De bodem bereikt?!” In dit rapport, van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, een strategische adviescollege voor onze regering en parlement, wordt aandacht besteed aan zaken als verdroging, verzakking of verzilting van de Nederlandse bodem.

Bodem verschraald door intensief gebruik

In dit blog willen we ons primair richten op het thema verschraling van de bodem uit dit rapport. De intensieve landbouw met z’n gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen heeft, zo blijkt uit dit rapport, in Nederland grote gevolgen gehad voor de bodemkwaliteit de afgelopen decennia. Wist u dat Nederland, toch maar een postzegel groot op de wereldbol, wereldwijd voedselexporteur nr. 2 is? Ja, dat leest u goed. Na de Verenigde Staten is Nederland anno 2021 nr 2 in omvang qua voedsel export!

Heel knap natuurlijk hoe onze landbouw ingenieurs en boeren dit klaar weten te spelen. Dat is ronduit indrukwekkend te noemen. Maar zo’n intensief gebruik van de landbouwgrond is dus niet zonder gevolgen gebleven. . Zo meldt het rapport bijvoorbeeld “De bodemvitaliteit staat onder druk. De vitaliteit van een bodem wordt gevormd door een complex van factoren: interacties tussen bodemstructuur, -chemie, -biodiversiteit en het organisch stofgehalte. Deze interacties zijn in de huidige bodems verstoord.
….(Kunst)mest en bestrijdingsmiddelen zijn nodig voor de landbouw, maar versterken ook de negatieve effecten op de bodem…” Kortom er is wel het een en ander aan de hand

Volwaardig eten wordt er niet eenvoudiger op

De hieruit resulterende bodemuitputting, zoals gedocumenteerd in dit verslag, kunnen we niet anders dan als “fors” betitelen. Uiterst belangwekkende informatie lijkt ons. Maar toch is er in de media amper aandacht aan dit rapport geschonken. Niet alleen is dagelijks daadwerkelijk eten volgens de Richtlijnen voor gezonde voeding al voor een groot deel van de bevolking een aanzienlijke uitdaging (zie de Voedselconsumptiepeiling), ook wat we wel eten aan groente en fruit bevat niet langer vanzelfsprekend alle grondstoffen die eerder voorhanden waren.

In dit rapport op pagina 46 onder “Tabel 4: Vergelijking van nutriënten in groenten en fruit” springen direct een aantal zaken in het oog. We noemen er een paar. De afname van vitamines of mineralen kunnen per groentesoort aanzienlijk verschillen, maar zijn allen substantieel. Tussen de drie meetpunten respectievelijk 1985, 1996 en 2002 werden afnames gerapporteerd tussen 12 tot wel 95 % voor verschillende gewassen. Gemiddeld bedroeg de afname tussen 1985 en 1996 46,8%. En tussen 1996 en 2002 was dit met gemiddeld zo’n 10% verder afgenomen tot een verschil van 56,8% vergeleken met de gemeten vitamine- en mineraalwaarden uit 1985!
En inmiddels zijn we weer zo’n kleine 20 jaar verder!

Iets verderop wordt onder Tabel 7 melding gemaakt van afname van mineralen in de bodem, in voedingsmiddelen in relatie tot mineralen waarvan de humane inname onder druk staat. In deze tabel valt af te lezen dat er o.a. een afname in de bodem van boron (= borium), ijzer, koper, mangaan, molybdeen, zink en selenium gerapporteerd. Verderop in de tabel blijkt o.a. ijzer, koper, magnesium, selenium en zink wel wat extra aandacht voor toereikende inname met de dagelijkse voeding te kunnen gebruiken. Aldus het rapport. Dat er daarbij aanzienlijke overlap bestaat tussen de afgenomen mineralen in de bodem en de mineralen die onder druk staan in ons voedingspatroon maakt het er waarschijnlijk niet beter op.

In dit onderzoek zijn overigens ook lang niet alle micro-voedingstoffen als bodemstatus vermeld. En aangezien er bijvoorbeeld voor boron/borium (nog) geen ADH is vastgesteld, wordt waarschijnlijk daardoor, in de tabel geen uitspraak gedaan over de humane inname van dit mineraal. En zo staan er ongetwijfeld meer microvoedingstoffen onder druk die verder in dit rapport geen aandacht hebben gekregen. In onze Multivitamine hebben we overigens boron, op basis van de ruim beschikbare vakliteratuur, reeds jarenlang opgenomen in een dosering die zeer ruim binnen de veilige marges valt en ons inziens zinvol geacht kan worden. Ook daar zijn we onderscheidend in.

Samenvattend zouden we kunnen stellen dat de gemelde bodemuitputting ronduit verontrustend te noemen is. Belangrijk dus om er alsnog op enig moment hier melding van te maken. Ondergesneeuwd eerder dus, maar door ons weer in ‘t volle zomerdaglicht geplaatst.

Aan de meer positieve kant: dit alarmerende rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur levert een extra bevestiging voor de toegevoegde waarde van aanvulling met Vitaminecompleet producten. Dagelijks eten in lijn met de Richtlijnen voor gezonde voeding is in de echte wereld een uitdaging. Zo blijkt al decennia uit opeenvolgende Voedselconsumptiepeilingen. En in deze peilingen word de afname van vitamines en mineralen in de bodem en daarmee in onze dus niet meegenomen. Dat maakt het belang van aandacht voor gezonde volwaardige voeding nog crucialer en de afweging voor een brede aanvulling nog zinvoller.

Vitaminecompleet levert u heel comfortabel alvast 38 daily essentials in een verrijkte natuurlijke matrix met superfood extracten.

Vitaminecompleet, wellicht uw meest eenvoudige gezonde gewoonte.