Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid
Artikel 2: Identiteit van de onderneming
Artikel 3: Het aanbod
Artikel 4: Betaling
Artikel 5: Verzending
Artikel 6: Afkoelingsperiode en retourneren [Herroepingsrecht] Artikel 7: Gebreken en klachttermijn
Artikel 8: Ontbinding overeenkomst
Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
Artikel 10: Aansprakelijkheid en overmacht
Artikel 11: Forumkeuze en toepasselijk recht
Artikel 12: Overige

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid

1.1 Onder Vitaminecompleet wordt in onderhavige algemene voorwaarden verstaan de vennootschap onder firma Vitaminecompleet V.O.F., gevestigd en filiaalhoudende aan Noorderpoort 93b te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117870.

1.2 Onder de koper wordt verstaan, de wederpartij, zijnde een natuurlijke of een rechtspersoon, die een overeenkomst met Vitaminecompleet sluit.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Vitaminecompleet en alle rechtsbetrekkingen, waaronder ook buitencontractuele relaties tussen partijen, waaronder met name onrechtmatige daad, en overeenkomsten tussen Vitaminecompleet en de koper. Van deze algemene voorwaarden kan slecht bij afzonderlijke overeenkomst worden afgeweken. Eventuele algemene voorwaarden van de koper zijn op een rechtsrelatie tussen Vitaminecompleet en de koper niet van toepassing, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.

1.4 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 2: Identiteit van de onderneming

Naam: Vennootschap onder firma Vitaminecompleet V.O.F h.o.d.n. Vitaminecompleet
Bezoekadres: Noorderpoort 93b 5916 PJ te Venlo
E-mailadres: [email protected]
KvK – nummer: 14117870
BTW – nummer: NL820898466B01

Artikel 3: Het aanbod

3.1 Vitaminecompleet tracht in haar aanbod zo compleet mogelijk te zijn en zal zorg dragen voor een ruime en duidelijke omschrijving van het product en wat de gemiddelde koper hiervan mag verwachten. Hierbij zullen mede bepalend de in het verleden geboekte resultaten met het individuele product zijn. Vitaminecompleet neemt echter voor wat haar producten betreft geen resultaatsverplichting op zich, gezien het niet mogelijk is een garantie te geven over de werking bij iedere individueel koper

3.2 Prijzen: alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Indien er enige verzendkosten door de koper dienen te worden vergoed, worden deze uiterlijk vóór het sluiten van de overeenkomst aan de koper kenbaar gemaakt.

Artikel 4: Betaling

4.1 Vitaminecompleet hanteert diverse betalingsmethodieken, welke vóór of uiterlijk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met de koper wordt overeengekomen. De verbintenis van de koper, inhoudende betaling, geschiedt terstond na het sluiten van de overeenkomst. Deze betalingstermijn valt aan te merken als een fatale termijn in de zin van artikel 6:83a BW.

4.2 Mocht de in lid 1 genoemde betaling niet of niet volledig zijn -en het product reeds door Vitaminecompleet zijn verzonden- , verkeert de koper van rechtswege in staat van verzuim. Alsdan is Vitaminecompleet gerechtigd om, zonder nadere aankondiging of betalingsherinnering, de vordering die zij op de koper heeft, uit handen te geven. Alsdan wordt de vordering verhoogd het geldende incassotarief neergelegd in Rapport Voorwerk II. Daarnaast is de koper een contractuele vertragingsrente ad 2% per maand aan Vitaminecompleet verschuldigd, in ieder geval de op dat moment geldende wettelijke rente.

Artikel 5: Verzending

5.1 Vitaminecompleet zal zich inspannen de betreffende bestelling binnen 2 dagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Voormelde termijn valt niet aan te merken als een fatale termijn in de zin van artikel 6:83a BW. Bij niet verzending binnen voornoemde tijdspanne, zal Vitaminecompleet de nodige inspanningen leveren het product binnen bekwame tijd, doch uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de betaling, aan de koper te verzenden.

5.2 Verzending geschiedt per reguliere post naar het door de koper tijdens het bestelproces opgegeven adres.

Artikel 6: Afkoelingsperiode en retourneren [Herroepingsrecht]

6.1 Nadat de koper, waarmee in onderhavig artikel de consument wordt bedoeld, het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de koper de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van het product, de onderliggende overeenkomst met Vitaminecompleet te ontbinden. De koper hoeft hiervoor geen reden op te geven. De kosten die gepaard gaan met het terugzenden van het product, komen voor rekening van de koper

6.2 Indien de koper de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de koper dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Vitaminecompleet te melden. De koper dient het product – na overleg met Vitaminecompleet – ongeopend te sturen naar het door Vitaminecompleet vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; de geleverde producten vallen na opening van de verpakking aan te merken als zaken genoemd in artikel 7:46d lid 4 sub b, als gevolg waarvan het herroepingsrecht niet van toepassing is.

6.3 Indien de koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de koper de overeenkomst met Vitaminecompleet conform deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Vitaminecompleet het door de koper geretourneerde product heeft ontvangen, aan de koper terugbetalen. Vitaminecompleet behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de koper (anders dan die van Vitaminecompleet of de leverancier van het product) is beschadigd.

6.4 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Vitaminecompleet schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal Vitaminecompleet de koper hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Vitaminecompleet heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 7: Gebreken en klachttermijn

Klachten over de geleverde zaken, welke betrekking hebben op zichtbare gebreken, dienen door de koper binnen acht dagen na ontdekking of op het moment dat de koper dit gebrek redelijkerwijs had behoren te ontdenken, per aangetekend schrijven aan Vitaminecompleet te worden gemeld. Indien het gebrek niet zichtbaar is, dient de koper het gebrek binnen bekwame tijd nadat hem het gebrek bekend wordt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, zijn beklag aan Vitaminecompleet te doen, eveneens per aangetekend schrijven. Het laten verstrijken van voormelde termijnen brengt verval van recht met zich mee.

Artikel 8: Ontbinding overeenkomst

Vitaminecompleet heeft het recht de koopovereenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkend. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de Vitaminecompleet geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle aan de koper geleverde producten blijven eigendom van Vitaminecompleet tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de koper verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen, evenals ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

9.2 De koper is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Vitaminecompleet, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang de koper niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Vitaminecompleet heeft voldaan.

9.3 Ingeval Vitaminecompleet de order geheel of gedeeltelijk ontbindt, is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Vitaminecompleet op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 10: Aansprakelijkheid en overmacht

10.1 Vitaminecompleet is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade wanneer deze is ontstaan door duidelijk aantoonbare opzet of grove schuld van Vitaminecompleet of een door haar ingeschakelde derde ter uitvoering van de overeenkomst.

10.2 In alle gevallen geldt dat Vitaminecompleet nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de factuurwaarde incl. BTW van de zaken, ten aanzien waarvan de schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat, met een maximum van € 500,00 incl. BTW.

10.3 Koper is gehouden om Vitaminecompleet te vrijwaren en schadeloos te stellen in geval van aansprakelijkheid van derden jegens Vitaminecompleet voor handelingen van c.q. namens laatstgenoemde, verricht binnen de formele kring van hun bevoegdheden, tenzij deze aansprakelijkheid is ontstaan door opzet of grove schuld van Vitaminecompleet.

10.4 Ingeval overmacht, is Vitaminecompleet niet aansprakelijk voor welke vorm van gelede schade door de koper. Onder overmacht wordt in dit artikel verstaan: elke belemmerende omstandigheid, die niet uitsluitend van de wil van Vitaminecompleet afhankelijk is. Hieronder vallen onder andere: gebruik aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog, oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek van vervoermiddelen, verkeersblokkades, alsmede onvolledige, niet-tijdige of niet-nakoming door de grondstoffenfabrieken van hun verplichtingen jegens de gebruiker, ongeacht de reden of oorzaak daarvan.

Artikel 11: Forumkeuze en toepasselijk recht

Op de rechtsrelatie tussen Vitaminecompleet en de klant, voortvloeiende uit de overeenkomst of andersoortig, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Bij uitsluiting zal bevoegd zijn de Rechtbank te Maastricht om kennis te nemen van geschillen tussen Vitaminecompleet en de koper, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Over geschillen verplichten Vitaminecompleet en de koper zich hieromtrent geen mededelingen aan derden te doen.

Artikel 12: Overige

12.1 Vitaminecompleet behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden jaarlijks eenzijdig te wijzigen, en wel op iedere 1e dag van het nieuwe kalenderjaar.

12.2 Vorderingsrechten van de koper verjaren uiterlijk na verloop van 2 jaren na het ontstaan daarvan.

12.3 Vitaminecompleet kan van de mogelijkheid gebruik maken om de koper, aansluitend op de bestelling van koper, 30 dagen na deze aankooptransactie uit te nodigen, via email, voor een product- en/of bedrijfsbeoordeling. Vitaminecompleet maakt voor deze beoordelingsdienst gebruik van een onafhankelijk beoordelingsplatform (Kiyoh, of soortgelijke partij). Na een beoordeling ontvangt de koper de daarop volgende 365 dagen niet nogmaals een uitnodiging voor een product- en/of bedrijfsbeoordeling.